valentine's sale
ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ O KONFERENCJI BEZPIECZEŃSTWA
24 marca 2018 roku na godz. 10:00 w pierwszym i 10:15 w drugim terminie.

Zgodnie z § 12 pkt. 3 Statutu Aeroklubu Podhalańskiego, Zarząd Aeroklubu Podhalańskiego zwołał na dzień
24 marca 2018 roku na godz. 10:00 w pierwszym i 10:15 w drugim terminie Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2017 rok.
Miejscem obrad będzie Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Podhalańskiego.
3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolantów obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego obrad ważności Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Powołanie Komisji Uchwały.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Aeroklubu Podhalańskiego z działalności stowarzyszenia za
2017 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu Podhalańskiego za 2017 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Podhalańskiego za 2017 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Podhalańskiego za 2017 rok.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Aeroklubu
Podhalańskiego za 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Podhalańskiego za
2017 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Podhalańskiego
za 2017 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Podhalańskiego
za 2017 rok.
18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Podsumowanie i zamknięcie obrad.
Bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia odbędzie się coroczna Konferencja Bezpieczeństwa
Aeroklubu Podhalańskiego.
Udział w konferencji jest jednym z warunków dopuszczenia do wykonywania lotów w Aeroklubie Podhalańskim.

Autor: aeroklub