SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM AEROKLUB PODHALAŃSKI

Ogólnym celem systemu zgłaszania incydentów (zdarzeń) jest wykorzystanie zgłoszonych informacji w celu poprawy poziomu wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa oraz nieprzypisywanie winy konkretnym osobom.

 

Cele szczegółowe systemu zgłaszania incydentów (zdarzeń) to:

 

• umożliwienie przeprowadzenia oceny konsekwencji w zakresie bezpieczeństwa każdego incydentu lub wypadku, łącznie z poprzednimi podobnymi zdarzeniami w celu zainicjowania koniecznych działań,
• zapewnienie, że wiedza na temat odpowiednich incydentów i wypadków jest rozpowszechniana w celu wyciągnięcia wniosków przez inne osoby i organizacje.

 

System stanowi zasadniczą część funkcji monitorowania oraz uzupełnienie rutynowych codziennych procedur i systemu „kontroli” i nie ma na celu dublowania bądź zastępowania żadnego z nich. System stanowi narzędzie identyfikacji tych sytuacji, gdzie rutynowe procedury zawiodły. Wszystkie zgłoszenia zdarzeń uznane za warte zgłoszenia przez osobę składającą zgłoszenie powinny być przechowywane, ponieważ znaczenie takich zgłoszeń może okazać się istotne dopiero w późniejszym czasie.

 

Osoby fizyczne mogą złożyć sprawozdanie na temat wszelkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Incydenty (zdarzenia), jak również inne potencjalne zagrożenia powinny być zgłaszane przy użyciu odpowiedniego formularza zgłoszenia. Wypełnione formularze należy składać do Kierownika ds. Bezpieczeństwa tak szybko jak to możliwe po incydencie (zdarzeniu) lub zaobserwowaniu okoliczności potencjalnego zagrożenia.

 

Zgłoszenia mogą mieć następujące formy:

 

• obowiązkowe
• dobrowolne
• poufne

 

Zgłoszenie powinno być dokonywane na odpowiednim druku Aeroklubu: Formularz zgłoszenia zagrożenia.

 

Formularz Zgłoszenia dostępny jest w biurze Aeroklubu, a także w wersji elektronicznej można go pobrać ze strony Aeroklubu www.aph.org.pl

 

Zgłoszenia dokonane na innym druku również zostaną poddane analizie.

 

Zgłoszenia obowiązkowe i dobrowolne przekazywane są:

 

• bezpośrednio do Kierownika ds. Bezpieczeństwa
• bezpośrednio w biurze Aeroklubu
• wysyłane na adres Aeroklub Podhalański, 33- 314 Łososina Dolna Lotnisko
• przesyłane e-mailem na adres aeroklubpodhalanski@wp.pl

 

Zgłoszenia poufne umieszczane są w skrzynce usytuowanej w budynku Aeroklubu.

 

Wszystkie zgłoszenia dotyczące zagrożeń zostają rozpatrzone przez Kierownika ds. Bezpieczeństwa.

 

Wszystkie zgłoszenia dotyczące zaistniałych incydentów (zdarzeń) zostają rozpatrzone przez Kierownika ds. Bezpieczeństwa. Każda osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia obowiązkowego lub dobrowolnego otrzyma informację zwrotną drogą mailową. Informacja zwrotna na zgłoszenia poufne zostanie przedstawiona na tablicy znajdującej się w budynku Aeroklubu.

 

System dobrowolnego i poufnego zgłaszania jest sposobem do komunikowania problemów związanych z bezpieczeństwem i skierowany jest do wszystkich wykonujących działalność lotniczą w oparciu o sprzęt i Infrastrukturę Aeroklubu Podhalańskiego a w szczególności personelu, członków APh i szkolonych pilotów.

 

Każdy może w nieskrępowany sposób zgłaszać wszystkie zdarzenia i okoliczności, które są warunkiem kompromisu w bezpieczeństwie. Wyniki badania incydentu, raporty z badania zdarzenia lotniczego nie mogą służyć do ustalania odpowiedzialności i stosowania kar. Głównym celem badania zdarzenia lotniczego jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, a nie ustalenia winy. Incydenty są nieuchronne mogą stanowić cenną możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy. Kierownik ds. Bezpieczeństwa bada wszystkie zgłoszone przypadki, dokona przeglądu wyników badania incydentów i wyda zalecania dla Kierownika Odpowiedzialnego dokonania zmian które mogą być wymagane, aby zapobiec ponownym zdarzeniom.

 

Zakres wewnętrznego systemu badania zdarzeń w zakresie bezpieczeństwa nie wykracza poza zakres zdarzeń podlegających wymogowi zgłaszania do właściwego organu.

Autor: aeroklub